Hacked by Crack Ghost Art

Hacked by Mr.d30
โครงสร้างการบริหาร
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เครือข่ายของเรา

เว็บไซต์บริการ

สถานการณ์ COVID-19    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 
               เทศบาลตำบลเกวียนหัก ขอประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้า...

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
      ขอประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมั...

ประชาสัมพันธ์๋เชิญชวนเที่ยวเทศกาล "ดูปูแป้น ชมธรรมชาติ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 
      ด้วยเทศบาลตำบลเกวียนหัก บูรณาการร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกวียนหัก ได้จัดทำโครงการจัดงานเทศ...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต...     จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง
ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)...     จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเ...     จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง
r00ted by LuXas - got hacked..?...     จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 175 ครั้ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4...     จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
สภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก (ปี พ.ศ.2563)
สภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก (ปี พ.ศ.2563)  

1.ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

2.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

3.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

4.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

5.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

6.ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

7.ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

8.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

9.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

10.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

11.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

12.ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

การปราบปรามการทุจริต
การปราบปรามการทุจริต  

1.คู่มือการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

2.รายงานผลข้อมูลแบบสอบถามประชาชนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน

3.คู่มือประชาชน

4.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2564)

สภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก (ปี พ.ศ.2562)
สภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก (ปี พ.ศ.2562)  
1.ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
2.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
3.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
4.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
5.ประกาศปิดประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
6.ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
7.เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
8.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
9.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
10.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
11.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
12.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
13.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
14.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
16.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการะประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
17.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
18.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
19.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
20.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
21.ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
22.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
23.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
24.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
25.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
26.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
27.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
28.ประกาศรับรองงานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
29.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
30.ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
31.ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
32.ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
33.ประกาศการปิดประกาศบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562


 

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0810.2/3677 | ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES))
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0808.3/ว3679 | กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0808.3/ว3674 | การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0820.2/ว3680 | รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563
มท 0820.3/ว7667 | การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0815.4/ว124 | แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0816.1/ว3662 | แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0816.1/ว3664 | เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0816.1/ว3663 | แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0808.2/21642-21681 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0809.3/ว3631 | แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0808.3/ว3659 | บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0808.3/ว3658 | การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
- | บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0820.2/ว3651 | กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0818.3/ว3654 | แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563
มท 0808.2/ว3643 | แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0810.8/ว3644 | แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0803.3/ว3632 | เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563
มท 0820.3/ว3624 | การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว7015 | ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0816.1/ว3621 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.8/ว3623 | แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3619 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3620 | การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

Hacked By Crack Ghost Art

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 670,942

เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
   
 
เทศบาลตำบลเกวียหัก
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.