ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เทศบาลตำบลเกวียนหัก เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ร่วมรับชมการจัดงานผ่านทาง Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
งดรับของขวัญ/กระเช้า No Gift Policy ประะจำปี พ.ศ.2566 กระผมนายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก ได้มีนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยคณะผู้บริหารได้มีการแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เพื่อเป็น การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกวียนหัก ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ       
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก ได้มอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 ในประเด็นดังนี้ 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เพื่อนำเสนอนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน 4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้ายคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก คาดหวังว่าจะช่วยยกระดับให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ให้สรุปและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ทุกๆเดือนในปี พ.ศ.2566 ด้วย  

 
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.