ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นางสุณิสา แสงมัธยม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิราณี ประมงค์กิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวน้ำฝน คงคาเดือด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวกรณิศา พานิชเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเมธชวิน พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอิทธิกร รักวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางจันทร์จิรา โชคนาคะวโร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธีรฉัตร เบญจวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจุมภดา สิงขุดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเฉลียว วงศ์คำจันทร์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิเดชน์ แสวงกิจ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางเนาวรัตน์ แววสว่าง
นักการภารโรง


นายวรวุทธ วงศ์คำจันทร์
คนงานประจำรถขยะ


นายกุญชร กาญจนวิสุทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.