ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     สภา ทต.เกวียนหัก 

สภา ทต.เกวียนหัก
สภา ทต.เกวียนหัก  


นายณรงค์ ศุภผล
ประธานสภา ทต.เกวียนหัก
โทรศัพท์ : 0860498048


นายเอกลักษณ์ แจ้งอรุณ
รองประธานสภา ทต.เกวียนหัก
โทรศัพท์ : 0850921384


นายพงษพร เตโช
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก
โทรศัพท์ : 0637869377


นายพงศ์ศักดิ์ อัมพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 1
โทรศัพท์ : 0861516866


นายอุดร สรรพคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 2
โทรศัพท์ : 0870450045


นายณัฐธนัช เผื่อนภูสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 1
โทรศัพท์ : 0879427811


นายชยพล กิจภาระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 1
โทรศัพท์ : 0811517751


นางสาวจินตนา ชิณศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 1
โทรศัพท์ : 0899392148


นายเอกรัตน์ วงษ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 1
โทรศัพท์ : 0959511454


นายปรีชา มังกร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 2
โทรศัพท์ : 0850921384


นายศกล ฉวนฉิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 2
โทรศัพท์ : 0632480678


นายศิรสิทธิ์ สังฆวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก เขต 2
โทรศัพท์ : 0886936249
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.