ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
     พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกวียนหักเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเกวียนหัก พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.