ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา
บริการ


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
     1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
 2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหร
     2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธ
     3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
 4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่
     4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
 5.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
     5.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
 6.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที
     6.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
 7.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     7.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
 8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
 9.การขอเลขที่บ้าน
     9.การขอเลขที่บ้านดาวน์โหลด
 10.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอ
     10.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
 11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
     11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
 12.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
     12.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
 13.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และ
     13.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34ดาวน์โหลด
 14.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (1)
     14.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (1)ดาวน์โหลด
 15.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
     15.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
 16.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
     16.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
 17.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีย
     17.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
 18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีย
     18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
 19.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีย
     19.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประดาวน์โหลด
 20.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบีย
     20.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
 21.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
     21.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
 22.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
     22.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
 23.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
     23.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษดาวน์โหลด
 24.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
     24.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
 25.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ
     25.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
 26.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ
     26.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
 27.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ
     27.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำดาวน์โหลด
 28.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ
     28.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
 29.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     29.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 30.การแจ้งขุดดิน
     30.การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
 31.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     31.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 32.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     32.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 33.การแจ้งถมดิน
     33.การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
 34.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
     34.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลายดาวน์โหลด
 35.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
     35.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิดาวน์โหลด
 36.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
     36.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2ดาวน์โหลด
 37.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที
     37.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมดาวน์โหลด
 38.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการ
     38.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติดาวน์โหลด
 39.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับ
     39.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านดาวน์โหลด
 40.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับ
     40.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (1)ดาวน์โหลด
 41.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเ
     41.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13ดาวน์โหลด
 42.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โด
     42.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุดดาวน์โหลด
 43.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รั
     43.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดาวน์โหลด
 44.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่
     44.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยดาวน์โหลด
 45.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญป
     45.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อดาวน์โหลด
 46.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่าง
     46.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทยดาวน์โหลด
 47.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ
     47.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิดดาวน์โหลด
 48.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต
     48.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)ดาวน์โหลด
 49.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่
     49.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499ดาวน์โหลด
 50.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละส
     50.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวดาวน์โหลด
 51.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายกา
     51.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริตดาวน์โหลด
 52.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย
     52.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดงดาวน์โหลด
 53.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี
     53.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชนดาวน์โหลด
 54.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจ
     54.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงดาวน์โหลด
 55.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
     55.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่นดาวน์โหลด
 56.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
     56.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้านดาวน์โหลด
 57.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็
     57.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้งดาวน์โหลด
 58.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม
     58.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ดาวน์โหลด
 59.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
     59.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่นดาวน์โหลด
 60.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น (1)
     60.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น (1)ดาวน์โหลด
 61.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
     61.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้านดาวน์โหลด
 62.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่
     62.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพดาวน์โหลด
 63.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
     63.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครดาวน์โหลด
 64.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออั
     64.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติดาวน์โหลด
 65.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
     65.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่นดาวน์โหลด
 66.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
     66.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่นดาวน์โหลด
 67.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
     67.การรับแจ้งการตายเกินกำหนดดาวน์โหลด
 68.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
     68.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพดาวน์โหลด
 69.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
     69.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิมดาวน์โหลด
 70.การรับแจ้งการย้ายเข้า
     70.การรับแจ้งการย้ายเข้าดาวน์โหลด
 71.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็
     71.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใดดาวน์โหลด
 72.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
     72.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศดาวน์โหลด
 73.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
     73.การรับแจ้งการย้ายปลายทางดาวน์โหลด
 74.การรับแจ้งการย้ายออก
     74.การรับแจ้งการย้ายออกดาวน์โหลด
 75.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
     75.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางดาวน์โหลด
 76.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู
     76.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้าดาวน์โหลด
 77.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบีย
     77.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกันดาวน์โหลด
 78.การรับชำระภาษีป้าย
     78.การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
 79.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     79.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
 80.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
     80.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
 81.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมั
     81.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์