ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1-2565เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2-2565เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1-2566เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2565เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2565เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2565เปิดอ่าน
     การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)2565-07-08เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-25700000-00-00เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปรับปรุงครั้งที่1-25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.