เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก โทร 039-493194 ยินดีให้บริการทุกท่านครับ/สายด่วนสายตรงนายกฯ 08-9832-8590

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
นโยบาย
ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ประกาศจัดตั้งเทศบาล
ช่องทางติดต่อ
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
ผังโครงสร้างสภาเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ที่อยู่และแผนที่เทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
สภา ทต.เกวียนหัก
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
กิจการสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาล
คำสั่งสภาเทศบาล
หนังสืออื่นๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เมนูทางขวา
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ถาม-ตอบ
เทศบัญญัติทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ระเบียบเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
การละเมิด
ระเบียบที่สำคัญของสภาฯ
มาตรา 7(1)-(3)
มาตรา 7(4)
มาตรา 9(1)
มาตรา 9(2)
มาตรา 9(3)
มาตรา 9(4)
มาตรา 9(5)
มาตรา 9(6)
สัญญาอื่นๆ
มาตรา 9(7)
มาตรา 9(8)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
ประกาศต่างๆของงานแผนฯ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันฯ
ร่างหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานจัดเก็บรายได้
งานอนุญาตก่อสร้าง
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานวิเคราะห์พัฒนาและแผน
งานบริหารงานสาธารณสุข
งานอื่นๆ
test
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.