ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
นโยบาย
ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ประกาศจัดตั้งเทศบาล
ช่องทางติดต่อ
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
ผังโครงสร้างสภาเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ที่อยู่และแผนที่เทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประาชน
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
สภา ทต.เกวียนหัก
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
งานตรวจสอบภายใน
กิจการสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาล
คำสั่งสภาเทศบาล
เอกสารทั่วไป
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
งานบริหารงานสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานควบคุมโรค
ตั้งครรค์ก่อนกำหนด
กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไป
เมนูทางขวา
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ถาม-ตอบ
เทศบัญญัติทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ระเบียบเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
การละเมิด
ระเบียบที่สำคัญของสภาฯ
มาตรา 7(1)-(3)
มาตรา 7(4)
มาตรา 9(1)
มาตรา 9(2)
มาตรา 9(3)
มาตรา 9(4)
มาตรา 9(5)
มาตรา 9(6)
สัญญาอื่นๆ
มาตรา 9(7)
มาตรา 9(8)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
ประกาศต่างๆของงานแผนฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันฯ
ร่างหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานจัดเก็บรายได้
งานอนุญาตก่อสร้าง
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานวิเคราะห์พัฒนาและแผน
งานบริหารงานสาธารณสุข
งานอื่นๆ
test
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.