Hacked by Crack Ghost Art

Hacked by Mr.d30
โครงสร้างการบริหาร
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เครือข่ายของเรา

เว็บไซต์บริการ

สถานการณ์ COVID-19  หน้าแรก     Hacked by Mr.d30 

Hacked by Mr.d30
Hacked by Mr.d30  

ด้านการเมือง  การบริหาร

     1  จำนวนบุคลากร

                 ทางการเมือง

-  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกวียนหัก  12  คน

-  คณะผู้บริหาร  5  คน  ประกอบด้วย

1)  นายพินัย  พะยม  นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

2)  นางอัญชนา  โภคี  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

3)  นายกำธร ปัญญาสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

4)  นายวีรพล ปุระณะ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

5)  นายเอกรัตน์  วงศ์สุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก

     2  การบริหารงานที่ประชาชนมีส่วนร่วม

 1)   การสร้างความโปร่งใส  เทศบาลดำเนินการดังนี้

-  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน

-  ให้ประชาคมเข้ามาเป็นกรรมการตรวจรับงาน

-  ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบถึงการตรวจสอบงานต่างๆ

       2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  ให้ประชาชนมีบทบาทในกิจการของเทศบาล

-  จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา

-  ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของเทศบาล

3)  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน

-  จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเข้ารับการอบรม

-  จัดการศึกษาดูงาน

 

Hacked By Crack Ghost Art

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 670,928

เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
   
 
เทศบาลตำบลเกวียหัก
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.