ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นายจิระศักดิ์ สังฆกูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวภัสภรณ์ เสนาะศัพท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววรรัตน์ วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายวณิชชา ไข่แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.