ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก ได้มอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 ในประเด็นดังนี้

1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.เพื่อนำเสนอนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน

4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต

5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้ายคุณธรรมและความโปร่งใส

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก คาดหวังว่าจะช่วยยกระดับให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ให้สรุปและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ทุกๆเดือนในปี พ.ศ.2566 ด้วย

 


ประชุมมอบนโยบาย
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.