เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก โทร 039-493194 ยินดีให้บริการทุกท่านครับ/สายด่วนสายตรงนายกฯ 08-9832-8590

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     งานพัฒนาชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65
1 ยกเลิกการขอรับเบี้ยยังชีพฯ 5 3 2 2 3 2 17
2 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11 26 - 12 2 4 55
3 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 1 - - 1 2 5
4 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - - - - - -
รวม 17 30 2 14 6 8 77

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.