ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     งานพัฒนาชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม
ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66
1 ยกเลิกการขอรับเบี้ยยังชีพฯ 4 1 2 1 1    
2 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 32 19 - 10 -    
3 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2 1 2 2 -    
4 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - - - -    
รวม 38 21 4 13 1    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม
เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
1 ยกเลิกการขอรับเบี้ยยังชีพฯ 8 4 1 1 8 - 22
2 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 2 2 4 2 5 16
3 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ - - 5 - 1 1 7
4 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - - - - 1 -
รวม 9 6 8 5 11 7 45

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65
1 ยกเลิกการขอรับเบี้ยยังชีพฯ 5 3 2 2 3 2 17
2 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11 26 - 12 2 4 55
3 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 1 - - 1 2 5
4 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - - - - - -
รวม 17 30 2 14 6 8 77

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.