ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม

ต.ค.65

พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66
1 แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน 2 - - 6 5    
2 การสนับสนุนกำลัง อปพร. 1 1 1 2 -    
3 ช่วยเหลืออุทกภัย - - - - -    
4 งานบริการอื่นๆ เช่น จับสัตว์ดุร้าย/สัตว์มีพิษ ล้างท่อ ฯลฯ - - - - -    
รวม 3 1 1 11 5    

ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม

เม.ย.65

พ.ค.64 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
1 แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน - - - - - - -
2 การสนับสนุนกำลัง อปพร. - - - - - - -
3 ช่วยเหลืออุทกภัย - - 1 1 - - 2
4 งานบริการอื่นๆ เช่น จับสัตว์ดุร้าย/สัตว์มีพิษ ล้างท่อ ฯลฯ - - - 1 1 1 3
รวม - - 1 2 1 1 5

ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ลำดับ รายการ จำนวนประชาชน (คน) รวม

ต.ค.64

พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65
1 แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน - 1 - 11 - - 12
2 การสนับสนุนกำลัง อปพร. - - - 2     2
3 ช่วยเหลืออุทกภัย 5 - - - - - 5
4 งานบริการอื่นๆ เช่น จับสัตว์ดุร้าย/สัตว์มีพิษ ล้างท่อ ฯลฯ 1 - 1 3 1 - 6
รวม 6 1 1 16 1 - 25

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.