ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมุ่ที่ 7 (จำนวน 7 ช่วง)
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 ราคากลาง
426,300.00
 ติดต่อสอบถาม
กองคลัง อบต.มะค่า
 รายละเอียดข่าว
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ช่วง

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายตุ่ม ชอบมาก กว้าง 2.5 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำปี สินสันเทียะ  กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 64 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายแสวง อินทรักษา กว้าง 2.0 เมตร ระยะทาง 57 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิโรจน์ ธัญญานนท์ กว้าง 2.0 เมตร ระยะทาง 38 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสายัณห์ อุนหะนายนต์ กว้าง 3.0 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสีนวล ชนะกฤษ กว้าง 3.0 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางจำรัส โนนสันเทียะ กว้าง 2.0 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร

รวมเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 714.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย


ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
วันที่ประกาศ : 2566-11-20
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.