ยินดีต้อนรับ


 


 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     งบประมาณประจำปี 

งบประมาณประจำปี
งบประมาณประจำปี  

งบประมาณรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย(อ้างอิงจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554)

หมวด

จ่ายจริง

2552

งบประมาณ

2553

งบประมาณ

2554

หมายเหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง

2. หมวดเงินเดือน                                               

3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

6. หมวดเงินอุดหนุน

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. หมวดรายจ่ายอื่นๆ

972,737.08

2,412,647.00

1,007,060.00

4,113,099.25

126,213.33

2,134,150.00

2,520,052.34

1,582,000.00

2,365,426.00

3,319,600.00

1,530,720.00

4,042,540.00

130,000.00

1,330,400.00

1,364,300

132,500

2,581,456.00

3,560,560.00

1,928,160.00

4,350,280.00

244,500.00

595,400.00

1,562,190.00

114,200.00

 

รวม

14,867,959.00

14,215,486.00

14,936,746.00

 

 


 
นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.82.57.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 346,347

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561


 
เทศบาลตำบลเกวียนหัก
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.